vzs 04

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ СЕСТРИНСТВА- УПУТСТВО ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ И ПОПУЊАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ КЊИЖИЦЕ

20нов2013

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ СЕСТРИНСТВА- УПУТСТВО ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ И ПОПУЊАВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ КЊИЖИЦЕ

Стручна праксаје самосталан предметиз другог семестра, који се реализујетоком зимског и летњег семестра. За реализацију стручне праксе студент добија упут, којим се упућује у одговарајућу установу, на одређену одговорну особу (најчешће су то установе у којима су студенти запослени, и које могу да омогуће студенту увежбавање садржаја стручне праксе). Студенти који нису запослени у струци, као и студенти који су у радном односу али у установама које не могу да им омогуће реализацију стручне праксе, добијају упуте за друге одговарајуће установе које то могу да обезбеде.

1.     Садржај стручне праксе проистиче из садржаја следећих наставних предмета:

*        За област Јавно здравље: Здравствена нега у заједници, Здравствено васпитне методе у примарној здравственој заштити, Животна и радна средина и здравље, Комуникационе вештине/Унапређење здравља жена и деце,Здравствена нега у патронажи, Превенција инфективних болести/Палијативна нега.

*        За област Методика наставе: Методика наставе здравствене неге, Психологија у настави здравствене неге, Комуникације у настави здравствене неге/Методе и модели здравствене неге,  Модерни токови евалуације наставног рада, Управљање школом и наставом/Образовна технологија и информатика.

*        За област Клиничка нега: Организација и стандарди интензивне неге, Стандарди здравствене неге у интерној медицини/Стандарди здравствене неге у хирургији,Кардиопулмонално церебрална реанимација, Трансфузиологија, Комуникационе вештине.

*        За област Здравствена нега старих: Унапређење здравља старих у заједници, Здравствена нега старих у клиничкој пракси, Здравствена нега старих у процесу рехабилитације, Комуникационе вештине, Здравствена нега у кући, Здравствена нега у психогеријатрији/Палијативна нега старих.

*        За област Здравствена нега у психијатрији: Организација и процес здравствене неге у психијатрији, Екосистемски приступ болестима зависности/Комуникационе вештине, Здравствена нега у заштити менталног здравља у заједници, Здравствена нега у психогеријатрији/ Здравствена нега и дечијој и адолесцентној психијатрији, Комплементарне дијагностичке и терапијске процедуре у психијатрији.

*        За област Инструментирање у операционој сали: Стандарди здравствене неге у операционом блоку, Стандарди здравствене неге у хирургији, Методе и технике инструментирања, Комуникационе вештине, Кардиопулмонално церебрална реанимација, Превенција интрахоспиталних инфекција.

*        За област Анестезија и реанимација: Стандарди здравствене неге у анестезији и реанимацији, Стандарди здравствене неге у хирургији, Интервентне анестезиолошке процедуре/ Комуникационе вештине, Кардиопулмонално церебрална реанимација, Превенција интрахоспиталних инфекција.

 

Током реализације стручне праксе студент је у обавези да уредно попуњава специјалистичку књижицу, према следећим упутству.  

 

2.     Успецијалистичку књижицу студент уписује:

-          На страни 3 назив специјализације, своје име, презиме и број досијеа.

-          На страни 4 и 5 називе установа у које је упућен. Одговорно лице  за ту установу потписује се у рубрици одговорно лице.

-          Место за потпис Наставника одговорног за стручну праксу остаје празно (потписује наставник Школе).

-          Стране 6-19 су предвиђене за уписивање садржаја рада. Овде студент уноси активности које је на стручној пракси посматрао, реализовао или увежбао. Активности на стручној пракси које се евидентирају у специјалистичку књижицу проистичу из садржаја одређених наставних предмета (напред наведено-тачка 1).

-          Пожељно је да студент попуни све стране специјалистичке књижице.

-          На свакој страни у доњем десном углу, предвиђено је место за потпис одговорног лица. Одговорно лице потписује специјалистичку књижицу и тиме потврђује да је студент евидентиране активности упознао, реализовао или увежбао. Одговорно лице је особа на коју је студент упућен на стручну праксу у одређену установу и под чијим се надзором реализује стручна пракса (по Упуту за стручну праксу). Свака страна мора бити потписана.

-          Уколико студент има два упута (за две установе и две одговорне особе), обе особе потписују по један део стручне праксе који је реализован под њиховим надзором.

-          Страну 21- Оцена стручне праксе - оставити празну, попуњава је Наставник Школе задужен за стручну праксу.  

 

3.     Обавезе студента по реализованој стручној пракси

-          Студент је дужан да врати оверен и потписан Упут за стручну праксу (печат и потпис у  доњем делу упута).

-          Студент по реализованој стручној пракси, на крају другог семестра, само у термину за испит из предмета Стручна пракса, доноси на испит:

1.      Оверен Упут,

2.      Попуњену, потписану и оверену Специјалистичку књижицу,

3.      Индекс и

4.       Пријаву за испит, како би се стручна пракса оценила, и евидентирала.

 

Стручну праксу оцењују професори Школе одговорни за стручну праксу. После оцењене стручне праксе студент чува своју специјалистичку књижицу.

  Стручна пракса мора бити уписана пре предаје индекса на сравњење и заказивања одбране Специјалистичког рада.

 

                                                                                                  Проф. др Дивна Кекуш  

                                                                                                                                                                                           Звонко Димоски,

                                                                                                               наставник практичне наставе                                                                                                          

Premium Joomla Templates