упис основних струковних студија - огласна табла

Списак пријављених кандидата на конкурс за упис у прву годину основних струковних студија, школска 2021/2022 година

Конкурс за упис на студије у прву годину основних струковних студија у школску 2021-2022 годину

 

Број:08/484

Датум: 02.06.2021. године                                                                                      

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152 а

 

К О Н К У Р С

ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКУ 2021-2022. ГОДИНУ

 

На основу дозволе за рад Академије струковних студија Београд, број 612-00-01656/2019-06 од 14.10.2019. године

Расписује се Конкурс за упис на студије у прву годину основних струковних студија у школску 2021/2022. годину на следећим одсецима:

ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА

Београд, Земун, Цара Душана 254

 

Одсек Висока здравствена школа школске 2021/2022. године уписује на студије првог степена-основне струковне студије 934 студената на следеће студијске програме:

У прву годину студија могу се уписати кандидати који имају одговарајуће средње четворогодишње образовање, по студијским програмима:

 1. Струковна медицинска сестра: средња медицинска школа и гимназија
 2. Струковна медицинска сестра-бабица: средња медицинска школа и гимназија
 3. Струковни санитарно- еколошки инжењер: средња школа у четворогодишњем трајању
 4. Струковни медицински радиолог: средња школа у четворогодишњем трајању
 5. Струковни физиотерапеут: средња школа у четворогодишњем трајању
 6. Струковни радни терапеут: средња школа у четворогодишњем трајању
 7. Струковни нутрициониста дијететичар: средња школа у четворогодишњем трајању
 8. Струковни медицинско - лабораторијски технолог: средња школа у четворогодишњем трајању
 9. Струковни козметичар естетичар: средња школа у четворогодишњем трајању
 10. Струковна медицинска сестра - васпитач: средња медицинска школа и гимназија
 11. Струковни зубни протетичар: средња школа у четворогодишњем трајању

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степена је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат на пријемном испиту, и то:

 1. Пријемни испит се полаже из предмета Здравствена нега по плану и програму средње медицинске школе, за следеће студијске програме: Струковна медицинска сестра, Струковна медицинска сестра - бабица и Струковна медицинска сестра - васпитач.
 2. Пријемни испит се полаже из предмета Биологија по плану и програму средње медицинске школе, за следеће студијске програме: Струковни санитарно - еколошки инжењер, Струковни медицински радиолог, Струковни физиотерапеут, Струковни радни терапеут, Струковни нутрициониста дијететичар, Струковни медицинско -лабораторијски технолог, Струковни козметичар естетичар и Струковни зубни протетичар.

Посебне способности као услов за упис у прву годину студија су, поред здравствене способности која се доказујe лекарским уверењем за Струковног медицинског радиолога - способност за рад у зони јонизујућег зрачења - експертиза (издаје Институт за медицину рада и радиолошку заштиту „Др Драгомир Карајовић“, Делиградска бр. 29, Београд).

Под општим успехом постигнутим у средњем образовању подразумава се збир просечних оцена из свих прадмета у I, II, III и IV разреду помножен са 2. По овом основу кандидат може имати најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи заокружујује сe на две децимале.

Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се до 60 бодова.

Школа утврђује Јединствену ранг листу кандидата за сваки студијски програм појединачно са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним Конкурсом.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 50 бодова. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на Јединственој ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената за упис и има више од 30 бодова.

Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија, утврђен је број студената који се финансирају из буџета Републике Србије, а на Одсеку Висока здравствена школа у Београду у прву годину студија уписује се следећи број студената који се финансира из буџета Републике Србије:

 1. -укупно 260 студената
 2. -лица са инвалидитетом – 3 (три) студента
 3. -припадника ромске националности – 3 (три) студента
 4. -држављана Републике Србије који су у школској 2020/2021. години средњу школу завршили у иностранству – 3 (три) студента

Држављани Републике Србије који су завршили претходно образовање или део образовања у иностранству или страној средњој школи у Републици Србији, могу да конкуришу за упис на студијски програм ако им се нострификује стечена страна средњошколска исправа.

Држављани Републике Србије који су у школској 2020/2021. години средњу школу завршили у иностранству, као и страну средњу школу у Републици Србији или поседују диплому ИБ матуре, могу остварити право уписа у оквиру буџетске квоте утврђене Одлуком Владе за ту категорију кандидата у другом уписном року.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Јавна исправа стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања.

Ови кандидати прилажу Школи, поред прописане документације и изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Страни држављанин укључујући и стране држављане у статусу миграната/тражилаца азила, може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије.

Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат-страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената и пасош на увид и фотокопију прве стране пасоша. До тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована документа.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Школи поднесе доказе:

 • -да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • -да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима Школе.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Накнада трошкова за обраду документације и пријемни испит износи 6000,00 динара. Напомена: Уколико кандидат одустане од даљег рангирања односно не приступи полагању пријемног испита, не врши се повраћај уплаћених средстава.

Школарина за студенте који плаћају школарину износи 86.000,00 динара, за Струковне козметичаре естетичаре 96.000,00 а за Струковне зубне протетичаре 129.000,00

Школарина за студенте странце износи 1500 EUR (у динарској противвредности).

Правила и поступак утврђени су одлуком Конференције директора Високих школа.

Први конкурсни рок:

Пријављивање кандидата на Конкурс је 23., 24. и 25. јуна 2021. године од 9 до 15 часова у просторијама Школе.

 1. пријава на конкурс (добија се у Школи)
 2. диплома средње школе
 3. четири сведочанства средње школе
 4. извод из матичне књиге рођених
 5. уверење о држављанству
 6. лекарско уверење не старије од 6 месеци, и експертиза за струковног медицинског радиолога
 7. уплата 6000,00 на текући рачун Академије струковних студија Београд који ће бити видно истакнут на Сајту Академије и свих одсека (пример попуњене уплатнице преузети из прилога).

Напомена: Обавезно донети оригинале докумената на увид, а фотокопије докумената се задржавају у Школи. Фотокопије докумената не морају бити оверене.

 

Списак пријављених кандидата: објављује се 26. јуна 2021. године до 12 часова.

Полагање пријемног испита: 28. и 29. јуна 2021 године.

Јединствена ранг листа: 01. јула 2021. године до 12 часова.

Увид у тест и улагање приговора Комисији за упис (уколико учесник Конкурса сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом) је 02. јула 2021. године од 10 до 12 часова. Одлука Комисије за упис је 02. јула 2021. године од 12 до 14 часова.

Кандидат незадовољан одлуком Комисије за упис може поднети жалбу до 10 часова 03.07.2021. године Председнику Академије као другостепеном органу. Председник Академије доноси решење 03. јула 2021. године од 12 до 14 часова.

Коначне ранг листе: 03. јула 2021. године.  

Упис конкурсом примљених кандидата у прву годину студија на Основне струковне студије за школску 2021/2022. годину обавиће се 05. и 06. јула 2021. године од 9 до 15 часова у просторијама Школе, према распореду који ће накнадно бити објављен.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у термину за упис предвиђен распоредом уписа, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата „прозивком по редоследу непримљених кандидата на Коначној ранг листи 06. јула 2021. године у 17 часова у амфитеатру Школе.

Уколико након „прозивке“ остане слободних места на неком студијском програму Одсека Висока здравствена школа, Академија ће извршити упис кандидата који су полагали пријемни испит из предмета Биологија или Здравствена нега на другом студијском програму Одсека Висока здравствена школа према условима Конкурса Академије.

- диплома средње школе,

- сва четири сведочанства средње школе,

- извод из матичне књиге рођених,

- уверење о држављанству

- лекарско уверење

- експертиза за струковног медицинског радиолога

 1. Две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм
 1. Фотокопија личне карте
 2. Доказ о уплати прве рате школарине за студенте који се сами финансирају
 3. Бенефитна картица Савеза студената са трогодишњим чланством и периодом важења- 800 рсд, плаћа се у готовини на дан уписа, код представника студената

Упис ће се обављати према датом распореду, који ће бити објављен на сајту школе.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи  86.000,00 динара, за Струковне козметичаре естетичаре школарина износи 96.000,00, а за Струковне зубне протетичаре 129.000,00 динара. Уплата се врши искључиво у пошти или банци на текући рачун Академије струковних студија Београд који ће бити видно истакнут на Сајту Академије и свих одсека. Школарина се може платити у пуном износу или на четири рате и то:

прва рата: приликом уписа у износу од 35.000,00 динара, за Струковне козметичаре естетичаре 39.000,00 а за Струковне зубне протетичаре 54.000,00 динара.

друга рата до 15. новембра 2021. године у износу од 17.000, за Струковне козметичаре естетичаре 19.000,00 а за Струковне зубне протетичаре 25. 000

трећа рата до 15. фебруара 2022. године у износу од 17.000, за Струковне козметичаре естетичаре 19.000,00, а за Струковне зубне протетичаре 25. 000

четврта рата до 15. априла 2022. године у износу од 17.000, за Струковне козметичаре естетичаре 19.000,00, а за Струковне зубне протетичаре 25. 000

Школарина за студенте страног држављанства износи 1500 EUR (у динарској противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате) и плаћа се у целости на дан уписа.

Индекс и ШВ образац се добијају у Школи и попуњавају се искључиво ћирилицом и плавом хемијском оловком.

Руководилац Одсека Висока здравствена школа

                       

                                                                                                           Проф.др Данијела Пецарски

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (nalog za uplatu obrazac.jpg)nalog za uplatu obrazac.jpg 10-06-2021 08:40

Отворена врата за будуће студенте ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА

Цара Душана 254

Земун

Отворена врата за будуће студенте ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Уживо разговарамо о свему што Вас занима:

 • Пријава на конкурс
 • Пријемни испит
 • Упис
 • Специфичности студирања на свим студијским програмима
 • Студирање уз рад
 • Запослење по завршетку студија

Будућим кандидатима нудимо два термина за онлајн контакт када ће имати прилику да постављају питања у вези студирања код нас.

Састанци ће бити организовани преко апликације Зум (Zoom), линк за приступ је:

https://us04web.zoom.us/j/5589296517?pwd=cTRQY054VUxudDJaOE1pbG54MnlLZz09

Термини:

 • Уторак 18. мај 2021. године, од 16 до 17 часова 
 • Понедељак 7. јун 2021. године, од 16 до 17 часова 

Ту смо да одговоримо на сва Ваша питања!

Информације о УПИСУ НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА

Цара Душана 254

Земун

Информације о УПИСУ НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Одсек Висока здравствена школа школске 2021/2022. године уписује на студије првог степена-основне струковне студије на следеће студијске програме:

 1. Струковна медицинска сестра – 200
 2. Струковна медицинска сестра-бабица – 84
 3. Струковни санитарно-еколошки инжењер – 80
 4. Струковни медицински радиолог – 80
 5. Струковни физиотерапеут – 100
 6. Струковни радни терапеут – 60
 7. Струковни нутрициониста дијететичар – 66
 8. Струковни медицинско-лабораторијски технолог – 72
 9. Струковни козметичар естетичар – 72
 10. Струковна медицинска сестра-васпитач – 40
 11. Струковни зубни протетичар - 80

У прву годину студија могу се уписати кандидати који имају одговарајуће средње четворогодишње образовање, по студијским програмима:

 1. Струковна медицинска сестра: средња медицинска школа и гимназија.
 2. Струковна медицинска сестра-бабица: средња медицинска школа и гимназија.
 3. Струковни санитарно- еколошки инжењер: средња школа у четворогодишњем трајању.
 4. Струковни медицински радиолог: средња школа у четворогодишњем трајању.
 5. Струковни физиотерапеут: средња школа у четворогодишњем трајању.
 6. Струковни радни терапеут: средња школа у четворогодишњем трајању.
 7. Струковни нутрициониста дијететичар: средња школа у четворогодишњем трајању.
 8. Струковни медицинско-лабораторијски технолог: средња школа у четворогодишњем трајању.
 9. Струковни козметичар естетичар: средња школа у четворогодишњем трајању.
 10. Струковна медицинска сестра-васпитач: средња медицинска школа и гимназија.
 11. Струковни зубни протетичар: средња школа у четворогодишњем трајању.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степена је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат на пријемном испиту.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима, помножен са 2 (два). По овом основу студент може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Пријемним испитом може се стећи највише 60 бодова.

Пријемни испит се полаже из:

Предмета Здравствена нега по плану и програму средње медицинске школе, за следеће студијске програме: Струковна медицинска сестра, Струковна медицинска сестра - бабица и Струковна медицинска сестра - васпитач.

Предмета Биологија по плану и програму средње медицинске школе, за следеће студијске програме:

Струковни санитарно - еколошки инжењер, Струковни медицински радиолог, Струковни физиотерапеут, Струковни радни терапеут, Струковни нутрициониста дијететичар, Струковни медицинско - лабораторијски технолог, Струковни козметичар естетичар и Струковни зубни протетичар.

Посебне способности као услов за упис у прву годину студија за:

1. Све студијске програме је потврда здравствене способности која се доказује лекарским уверењем које се добија у Дому здравља од изабраног лекара.

2. Студијски програм Струковни медицински радиолог потребна је урађена експертиза о здравственој способности за рад у зони јонизујућег зрачења коју издаје:

 1. Институт за медицину рада и радиолошку заштиту ''Др Драгомир Карајовић'', Делиградска бр. 29, Београд.
 2. Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад, Футошка 121.
 3. Завод за здравствену заштиту радника Крагујевац, Др. Михајло Мика Марковић бр.1.

ПРЕПОРУКА КАНДИДАТИМА ЈЕ ДА ПОЧЕТКОМ ЈУНА МЕСЕЦА ОБАВЕ ПРЕГЛЕД КАКО БИ РЕЗУЛТАТ ЕКСПЕРТИЗЕ БИО ГОТОВ ДО ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНАТА НА КОНКУРС.

 • Пријава на Конкурс - крајем јуна
 • Полагање пријемног испита - крај јуна-почетак јула
 • Упис - прва половина јула

 

Литература за припрему пријемног испита из Здравствене неге:

 1. Баљозовић А., Костић С., Баљозовић Н.: Здравствена нега I, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.
 2. Баљозовић А., Јојкић К., Хити Р., Баљозовић Н.: Здравствена нега II, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.
 3. Поповић Р., Боровић П.:Здравствена нега III, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.
 4. Путниковић Б., Терзић М., Мазић С., Алимпић М., Марковић С.: Здравствена нега IV, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.

 

Литература за припрему пријемног испита из Биологије:

 1. Биологија 1 – Балос Д. , Панић Д.,Стевановић Б., Пауновић К., Стевановић Ђ.
 2. Биологија 2 – Крумић М., Савић И., Ћурчић Б.
 3. Биологија 3 – Мариновић Д., Анђелковић М., Савић А., Дилкић В

 

Документа потребна за пријаву на конкурс:

 1. пријава на конкурс
 2. диплома средње школе
 3. четири сведочанства средње школе
 4. извод из матичне књиге рођених
 5. уверење о држављанству
 6. уплата 6000,00 на рачун
 7. лекарско уверење
 8. експертиза за струковног медицинског радиолога

Обавезно донети оригинале докумената на увид, а фотокопије докумената се задржавају у Школи. Фотокопије докумената не морају бити оверене. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Кандидати су дужни да на полагање пријемног испита понесу са собом важећу личну карту или пасош.

Комисија за упис

Premium Joomla Templates