vzs 04

УПУТСТВО ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД

13нов2013

УПУТСТВО ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД

1.      ИЗБОР ОБЛАСТИ, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

Студент специјалистичких студија на почетку другог семестра опредељује се за област, тему и ментора за израду Специјалистичког рада(Образац Избор теме и ментора).  У договору са ментором студент уписује тачан назив теме и предлог чланова Комисије. Обавезан је потпис студента и потпис ментора.

Попуњен образац студент предаје референту специјалистичких студија. Референт доставља образац руководиоцу специјалистичких студија, како би се на Већу специјалистичких студија дала сагласност на избор теме, ментора и Комисије за израду Специјалистичког рада. (Образац мора бити попуњен у целости, пре предаје референту.)

 

2.      СТРУЧНА ПРАКСА У ОКВИРУ ИЗРАДЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

Приликом одабира области, теме и ментора за израду Специјалистичког рада, ментор упућује студента на стручну праксу у оквиру израде Специјалистичког рада у одговарајућу установу (Образац Упут за специјалистичку стручну праксу). Ментор на упуту уписује назив установе, име и презиме одговорне особе у тој установи којој се студент упућује и која ће својим потписом потврдити да је студент реализовао стручну праксу у обиму предвиђеном студијским програмом.

После реализоване стручне праксе у оквиру израде Специјалистичког рада, потписан и оверен упут студент предаје ментору на увид. Ментор евидентира реализовану стручну праксу у оквиру израде Специјалистичког рада у индекс(на страни 32), а студент потом упут предаје референту који га улаже у досије. Стручна пракса у оквиру израде Специјалистичког рада мора бити уписана пре предаје индекса на сравњење и заказивања одбране Специјалистичког рада.

 

3.      ОДБРАНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

После реализиване стручне праксе у оквиру Специјалистичког рада и завршеног Специјалистичког рада, ментор својим потписом даје сагласност да је Специјалистички рад завршен и да се прихвата за одбрану. Потписан образац студент предаје референту специјалистичких студија. Референт својим потписом потврђује да је студент испунио све обавезе и да може приступити усменој одбрани Специјалистичког рада. (Образац Сагласност ментора)

Студент предаје завршен Специјалистички рад ментору и референту за чланове Комисије.  

Три укоричена рада предати до 20-ог у месецу који претходи испитном року.

 

Руководилац специјалистичких студија

                                                                                         Проф.дрДивна Кекуш

Premium Joomla Templates