КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ СТУДИРАЊА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

28мај2021

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ СТУДИРАЊА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

 

Република Србија

АКАДЕМИЈA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а

Број : 06-9/32

Дана: 25-26.05.2021.

 

 

На основу члана 23. и члана 24. Статута Академије струковних студија Београд (01-270/4, 15.10.2020.), Правилникa о међународној мобилности (01-10/6, од 22.05.2020.), Правила и услова за селекцију студената и запослених у Академији струковних студија Београд за међународну мобилност (01-10/6-1, од 22.05.2020.) и Уговора о додели наменских бесповратних средстава број 2020-1-RS01-KA103-065105 потписаног између Академије струковних студија Београд и националне Фондације Темпус, Академија струковних студија Београд објављује

 

 

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ СТУДИРАЊА

НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

 У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

 

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања, а могу се пријавити студенти свих нивоа студија Академије струковних студија Београд, и то за

  • мобилност у сврху студирања (Student Mobility for Studies – SMS) у трајању од 5 месеци током зимског семестра школске 2021/2022. године

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

 

1.       На конкурс за мобилност студената који расписује Академија струковних студија Београд могу се пријављивати само студенти Академије струковних студија Београд, односно њених одсека Висока здравствена школа, Висока туристичка школа и Висока хотелијерска школа.

 

2.       Студенти се по правилу могу јављати на конкурсе за мобилност само на оном степену студија на који су уписани, осим уколико у конкурсу није назначено другачије.

 

3.       Студенти прве године првог степена студија немају право да учествују у мобилности.

 

4.       Студенти завршне године студија могу равноправно са осталим студентима да учествују на конкурсима за мобилност у сврху студирања само ако се мобилност реализује у текућој школској години. Ако на конкурсу за мобилност у сврху студирања у току наредне школске године нема довољно пријављених кандидата са нижих година студија, Академија струковних студија Београд може одлучити да условно номинује и студенте завршне године, од којих се у том случају захтева писана изјава да се њихове студије неће завршити док не реализују мобилност.

 

5.       Студенти који су обновили годину студија или је обнављају у школској години у којој се реализује мобилност учествују на конкурсима за мобилност са нижим нивоом приоритета у односу на студенте који током студија нису обнављали годину.

 

6.       Студенти који су већ користили стипендију за мобилност могу поново да учествују на конкурсима за мобилност на истом нивоу студија ако збирни период трајања мобилности не прелази максималних 12 месеци, али са нижим нивоом приоритета у односу на студенте који током студија нису били корисници било које стипендије за мобилност. Студенти мастер струковних студија који су стипендију за мобилност користили на претходном нивоу студија ће такође имати нижи ниво приоритета у односу на студенте који нису били корисници стипендије за мобилност.

 

7.       Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом. Непотпуне, закаснеле и технички неисправне пријаве неће бити разматране.

 

8.       Учесник конкурса је обавезан да влада језиком на коме ће бити реализована мобилност, односно студирање на иностраној високошколској институцији.

 

9.       Број студената којима ће Академија струковних студија Београд одобрити финансијску подршку из средстава пројекта мобилности зависи од износа расположивих средстава на пројекту.

 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И НАПОМЕНЕ О ПРИЈАВЉИВАЊУ НА КОНКУРС

 

1.       Пажљиво и у целости прочитати текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације (линк 1).

 

2.       Студенти који желе да се пријаве за мобилност у сврху студирања треба да проуче списак високошколских установа на којима је могуће остварити мобилност (линк 2) и на основу понуђених области за размену, каталога курсева на њиховим сајтовима и других релевантних параметара изаберу једну високошколску установу за коју ће поднети пријаву.

 

3.       Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:

              Формулар за пријављивање (линк 3);

           Биографију (CV);

           Уверење о положеним испитима;

              Доказ о познавању језика извођења наставе:

              Уверење о досадашњем броју обављених мобилности;

           Мотивационо писмо и писмо препоруке.

 

4.       Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. уз кратак опис садржаја пријаве и информацију о називу високошколске установе на коју се пријава односи. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације (линк1). Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

 

 

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

 

Информације о стипендијама и друге напомене

 

- Износи стипендија за мобилност студената у сврху студирања на високошколским установама у појединим групацијама програмских земаља наведени су у следећој табели.

 

ИЗНОСИ ЕRASMUS+КА103 СТИПЕНДИЈА ПО ЗЕМЉАМА

Групација земље

Земља у којој се реализује мобилност

Износ месечне стипендије у ЕУР

ГРУПА 1

Програмске земље са вишим трошковима живота  

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, Лихтенштајн, Норвешка

520

ГРУПА 2

Програмске земље са средње високим трошковима живота               

 Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португалија

520

ГРУПА 3

Програмске земље са нижим трошковима живота

Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Република Северна Македонија, Турска, Србија

470

 

Студенти у неповољном социо-економском положају имају могућност да остваре право на додатна средства, која износе 200 ЕУР месечно у случају мобилности у сврху студирања. Информације о критеријумима прихватљивости и потребној документацији за остваривање права на увећање стипендије услед неповољног социо-економског положаја за пројекте мобилности одобрене 2020. године наведене су на сајту Фондације Темпус (https://erasmusplus.rs/odobreni-projekti-ka1-he/  - Пратите линк Финансијска подршка за студенте у неповољном економском положају - 2020. година). Документацију прикупљају и прилажу студенти којима Академија струковних студија Београд одобри мобилност након спроведеног поступка селекције.

 

Академија струковних студија Београд је одлучна у пружању подршке студентима са инвалидитетом или телесним оштећењем. Студент, лице са посебним потребама,  може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинскa негу, помоћнa опремa, адаптацијa учила, особa у пратњи и друго), подношењем додатне документације (линк8).

 

Путни трошкови студената нису покривени програмом Еrasmus+ KA103. Селектовани студенти самостално организују путовање и сносе путне трошкове.

 

Здравствено осигурање студената у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Еrasmus+ KA103. Селектовани студенти су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције.

 

Онлајн језичка подршка (Online Linguistic Support – OLS): OLS је портал за тестирање језичке компетенције одабраних студената за ЕРАЗМУС+ мобилност, као и зa похађање курса енглеског или другог страног језика током периода мобилности (https://erasmusplusols.eu/en/). Селектованим студентима биће додељене лиценце за приступ OLS порталу ради полагања теста из познавања језика пре одласка на мобилност и на крају мобилности, као и да похађају курс одабраног језика током мобилности.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА И ОЦЕЊИВАЊЕ И БОДОВАЊЕ КАНДИДАТА

 

1. Кандидати се рангирају према броју остварених бодова.

 

Критеријуми које Академија струковних студија Београд користи за рангирање пријављених студената за међународну мобилност су:

 

           Академско постигнуће студената - просек оцена и трајање студирања (50 поена);

Поени у овој категорији зависе од просека оцена студента (40 поена) и трајања студирања (10 поена). Поени за академско постигнуће студента зависно од просека оцена се одређују тако што се просечна оцена студента помножи са четири. Тако је, на пример, за најнижи просек 6,0 број поена 24 а за највиши просек 10,0 број поена 40. Трајање студирања се вреднује са највише 10 поена, што је број поена који се осваја ако је студент редовно уписивао сваку од година студија. Максималан број од 10 поена се умањује за број година студирања које је студент уписао са закашњењем (обнова године), помножених са пет. Тако нпр., ако је студент уписао једну годину са закашњењем, од максималних 10 бодова биће одузето 5.

 

           Познавање страног језика (30 поена);

Приликом конкурисања прихвата се, без додатног тестирања, широк спектар сертификата: IELTS Academic тест, важећи TOEFL, Cambridge ESOL: FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC Higher, PTE, DELF, TestDaF, Goethe Zertifikat B2-C2 DELE и сл. у којима је означен ниво знања језика студента. Такође, прихватају се и уверења регистрованих школа језика. Сертификат или уверење морају да садрже скалу нивоа познавања језика према CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). 

Процену нивоа знања страног језика за студенте који не прилажу претходно стечено уверење сертификоване установе за дати страни језик, може утврдити неки од предметних наставника АССБ. Ако је студент током студија полагао одређени страни језик и добио оцену од 6 до 10 може приликом пријављивања да приложи уверење од предметног наставника страног језика. Предметни наставник за таквог студента попуњава Формулар за језичку процену са означеним нивоом познавања језика који на конкурсу замењује сертификат о стеченом нивоу страног језика.

 

Број поена се додељује у складу са нивоом језика, у складу са скалом из следеће табеле. Бодовање се врши само по основу познавања једног страног језика. Уколико кандидат достави више сертификата о познавању страних језика, бодује се онај са највишим нивоом познавања страног језика.

 

Број поена који се додељује за одговарајући ниво познавања страног језика

Ниво језика

А1

А2

Б1

Б2

Ц1

Ц2

Број поена

5

10

15

20

25

30

 

           Досадашњи број остварених мобилности студента, при чему се предност даје студенту који претходно није учествовао у програмима мобилности (10 поена);

У укупан број поена студента, досадашњи број мобилности доноси највише 10 поена. Овај број поена студент осваја ако до сада није имао реализовану ниједну мобилност. За сваку претходно реализовану мобилност, овај број се умањује за два пута број претходно реализованих мобилности. Тако нпр., ако је студент претходно имао једну реализовану мобилност, број од 10 ће се умањити за 2 (2*1), а ако је имао две мобилности, умањиће се за четири 4 (2*2).

 

              Мотивација студента (10 поена).

Приликом пријављивања студент прилаже мотивационо писмо и писмо препоруке које је написао наставник Академије струковних студија Београд. Комисија за међународну сарадњу дефинише број поена који се додељује за мотивационо писмо, при чему је највећи број 10 поена.

Писмо препоруке представља обавезан документ који се доставља уз пријаву на конкурс, а који се не бодује и не представља критеријум за рангирање студената.

 

У случају да кандидати имају једнак број бодова, предност се даје кандидату (тим редоследом):

           који није до сада учествовао у међународној мобилности или је учествовао мањи број пута;

           који има боље академско постигнуће;

           који има већи број поена по основу познавања страног језика.

 

2. Кандидат који неоправдано одустaне од одобрене мобилности не може остварити право на нову мобилност у току текуће и наредне године. Одустајање од мобилности услед више силе, болести и сл. сматраће се оправданим уколико кандидат достави одговарајућу документацију Академији струковних студија Београд. Право на мобилност може бити ускраћено кандидату и у дужем временском периоду уколико се утврди да је кандидат доставио неистините податке или документацију за коју постоји сумња да није веродостојна.

 

3. У случају одустајања изабраног кандидата, Комисија може да додели стипендију за мобилност првом следећем кандидату (резервном кандидату) са Ранг листе који испуњава услове Конкурса.

 

4. Комисија обавља разговор са свим пријављеним кандидатима који испуњавају услове Конкурса.

 

ОДЛУЧИВАЊЕ, ЖАЛБЕ И НОМИНАЦИЈА КАНДИДАТА

 

1. Академски ЕСПБ координатор Академије струковних студија Београд обавља административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији за међународну сарадњу Академије струковних студија Београд.

 

2. Комисија разматра и оцењује пријаве, обавља разговор са кандидатима, а потом формира Ранг листу кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља је председнику Академије струковних студија Београд.

 

3. Академски ЕСПБ координатор Академије струковних студија Београд објављује Ранг листу на сајту Академије струковних студија Београд, најкасније 14 дана од завршетка Конкурса.

 

4. Кандидат може поднети приговор на Ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања Ранг листе на сајту Академије струковних студија Београд. Приговор се подноси Комисији, електронском поштом (Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.).  Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога Председник Академије струковних студија Београд доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.

 

5. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси Председник Академије струковних студија Београд и то на основу редоследа на Ранг листи и у складу са износом расположивих средстава у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата.

 

6. Академски ЕСПБ координатор Академије струковних студија  Београд спроводи номинацију и обавештава прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Академски ЕСПБ координатор Академије струковних студија Београд прикупља неопходну документацију од номинованих кандидата и доставља је прихватним институцијама. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну одлуку о прихватању номинованих кандидата.

 

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ И СЛАЊЕ ПРИЈАВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НА  КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ СТУДИРАЊА  НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА  У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

 

Ово упутство намењено је студентима Академије струковних студија Београд који учествују на конкурсима за мобилност у оквиру програма Erasmus+.

Учесник конкурса обавезан је да достави сва документа наведена у конкурсу. Документација, на српском или страном језику наведеном у конкурсу, мора бити адекватна, веродостојна, ажурна, уредна и читка. Документација се по правилу доставља у електронском облику, искључиво у PDF формату, на имејл адресу наведену у конкурсу, a учесник конкурса шаље своја документа лично, са свог приватног или службеног имејл налога. Сваки документ појединачно мора бити скениран у одговарајућој резолуцији и снимљен за слање као посебна PDF датотека под препознатљивим називом. Приликом скенирања препоручује се резолуција у опсегу од 150 до 300 dpi, која је у највећем броју случајева довољна да се добије читак скен прихватљивог квалитета и да при томе величина датотеке остане у оквирима који су прихватљиви за слање имејлом. Фотографије докумената НИСУ ПРИХВАТЉИВЕ, без обзира на резолуцију, величину и тип датотека.

Ако се документ састоји од две или више страница, све странице морају бити скупљене у једну датотеку. С друге стране, није дозвољено спајање више различитих докумената у једну PDF датотеку. При одабиру назива датотека, настојати да назив сваке датотеке јасно асоцира на документ који се у њој налази, као и да садржи име и презиме учесника конкурса. При томе, за називе датотека је обавезно користити искључиво латиничну тастатуру, и то без специфичних српских или страних слова (š, č, ć, đ, ž, ü, é...). Примери адекватних назива датотека су:

 

CV_Ime Prezime.pdf (биографија кандидата)

Pasos_Ime Prezime.pdf  или  Passport_ Ime Prezime.pdf (копија пасоша)

Polozeni ispiti_ Ime Prezime _pdf  или  Transcript of Records_Ime Prezime.pdf (препис оцена са основних студија)

Polozeni ispiti-MS_ Ime Prezime _pdf  или  Transcript of Records-MS_Ime Prezime.pdf (препис оцена са мастер студија)

Znanje engleskog_ Ime Prezime.pdf  или  English proficiency_ Ime Prezime.pdf (потврда о знању језка)

Motivaciono pismo_ Ime Prezime.pdf  или  Cover letter_ Ime Prezime.pdf

Pismo preporuke_ Ime Prezime.pdf  или  Recommendation letter_ Ime Prezime.pdf

 

Све датотеке, појединачно или скупљене у једну WinZIP или WinRAR архиву (у чијем називу мора бити име учесника конкурса), треба послати као прилог уз један имејл у оквиру кога треба навести основне податке о кандидату: име и презиме, назив одсека на којем кандидат студира, на који конкурс се јавља, за коју високошколску установу се пријављује. Укупна величина датотека (или архиве) због ограничења која намеће мејл сервер ни ком случају не сме да премаши 10 MB. Изузетно, ако је прекорачење незнатно, дозвољено је послати документацију као прилоге уз два сукцесивна имејла, при чему је у тексту имејлова неопходно напоменути да се ради о 1. и 2. делу пријавне документације за кандидата са датим именом (нпр. у Subject имејлова уписати Пријава на конкурс Име Презиме – 1. део и Пријава на конкурс Име Презиме – 2. део).

Свим кандидатима саветујемо да припрему и прикупљање документације обаве благовремено и да комплетну пријаву на конкурс доставе што пре, барем неколико дана пре истека рока. Због могућих прекида у раду интернета, загушења на серверу или других проблема, ни у ком случају није препоручљиво одлагати слање за последњи дан.

Visokoškolske ustanove na koje studenti Akademije strukovnih studija Beograd mogu ići na mobilnost:

·         Otto-Friedrich Universität Bamberg Germany https://www.uni-bamberg.de/en/

·         Sveučilište u Splitu Hrvatska, Stučni studij menadžment trgovine i turizma

https://www.oss.unist.hr/studiji/preddiplomski-strucni-studij-menadzment-trgovine-i-turizma/uvod

·         Univerza v Novem Mestu Slovenija, Zdravstvena nega https://fzv.uni-nm.si/en/

·         University of Patras Greece, School of Health Rehabilitation Sciences

https://www.upatras.gr/en/education/undergraduate-studies/school-of-health-rehabilitation-sciences/

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (1.pdf)1.pdf 28.05.2021.19:28
Учитај ову датотеку (103.pdf)103.pdf 28.05.2021.19:27
Учитај ову датотеку (2.pdf)2.pdf 28.05.2021.19:28
Учитај ову датотеку (3.pdf)3.pdf 28.05.2021.19:28
Учитај ову датотеку (Virtuelni Erasmus+ Info Dan (2).pdf)Virtuelni Erasmus+ Info Dan (2).pdf 28.05.2021.19:28
Premium Joomla Templates