Решење о увиду јавности у извештај

29јан2021

Решење о увиду јавности у извештај

На основу члана 80. и 142. Статута Академије струковних студија Београд, а у вези са конкурсом  који је објављен  у листу Националне службе запошљавања „ Послови “ број  908  од 18. новембра 2020 године, за избор у звање наставника у звању  Професор струковних студија за ужу област Дидактичко методичке науке са пуним радним временом на неодређено време у Одсеку Висока здравствена школа, доносим

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставити на увид јавности  Извештај  о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању ПРОФЕСОР струковних студија за ужу област Дидактичко методичке науке са пуним радним временом, на неодређено време један извршилац у Одсеку Висока здравствена  школа број 01-95 од 29.01.2021 године.

Извештај из тачке 1. овог Решења  доставила је Комисија  у саставу: проф др Драгана Богавац редовни Професор на Учитељском факултету Универзитета у Београду – председник комисије, др Јелена Круљ , доцент на Учитељском факултету Универзитета у Приштини. – члан комисије, др Нада Дикић , професор струковних студија у Одсеку Висока хотелијерска школа – члан комисије.

Извештај из тачке 1. овог Решења ставља се на увид јавности  почев од дана 29.01.2021. године, објављивањем обавештења на сајту Академије и Одсека Висока здравствена школа.

Заинтересовани се могу упознати са садржајем Извештаја у року од 15 дана у просторијама Академије струковних студија Београд, у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 152а, у времену од 10 до 13 часова у канцеларији пословног секретара и у Одсеку Висока здравствена школа, у Београду -Земун, Цара Душана 254 у времену од 11 до 13 часова у канцеларији руководиоца за правне, кадровске и административне послове.

                                                                                              Председник Академије
Др Славољуб Вићић, с.р.

Premium Joomla Templates