ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ КОНКУРИШУ ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

25јун2018

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ КОНКУРИШУ ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

ИЗВОДИ ИЗ ЗАКОНА О ВИСКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Члан 143.

Самосталне високошколске установе које изводе акредитоване студијске програме специјалистичких струковних студија другог степена, могу да уписују студенте на ове студије закључно са школском 2018/2019. годином.

Члан 149.

Лице које је стекло или стекне стручни назив специјалисте струковних студија завршавањем специјалистичких струковних студија у складу са Законом о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) задржава право на његово коришћење у складу са прописима према којима их је стекло.

ИЗВОДИ ИЗ  ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНОМ ОКВИРУ КВАЛИФИКАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Члан 49.

Степени стручне спреме, односно степени образовања, стручни, академски и научни називи стечени према прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, еквивалентни су са нивоима НОКС утврђеним овим законом, и то:

(4)  специјалистичких струковних студија другог степена у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15, 87/16 и 88/17 – др. закон), еквивалентан је нивоу 7.1 НОКС-а,

Premium Joomla Templates