Обавештење о упису студената без полагања пријемног испита у школску 2023/2024 годину

04сеп2023

Обавештење о упису студената без полагања пријемног испита у школску 2023/2024 годину

I. Без полагања пријемног испита на студијске програме који се изводе у Академији струковних студија Београд у Београду могу се уписати:

На први ниво студија:

 1. 1) Студент који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на истом студијском програму друге високошколске установе струковних студија у Републици Србији;
 2. 2) Лице које има стечено високо образовање на струковним студијама првог степена, односно високо образовање стечено по Закону о вишој школи;
 3. 3) Лице коме је престао статус студента на одговарајућем студијском програму према Закону о високом образовању, ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова.

Право на упис кандидат остварује на лични захтев који се подноси председнику Академије. Захтев и упутство о попуњавању може се преузети из прилога.

Решење о признавању испита и утврђивању обавеза лица по конкурсу за упис без полагања пријемног испита доноси трочлана комисија у саставу: Руководилац Одсека, помоћник председника за наставу и један професор струковних студија.

Академија струковних студија Београд ће вршити упис кандидата до броја слободних места предвиђених студијским програмом.

II. Рангирање кандидата

У случају да услове за упис испуњава више кандидата, а број слободних места у оквиру укупног броја предвиђених места за упис на одређени студијски програм је мањи од броја кандидата који испуњавају услов, Комисија утврђује листу приоритета за упис.

У случају да су пријаве поднели кандидати који су активни или бивши студенти Академије струковних студија Београд и кандидати активни или бивши студенти других високошколских установа, предност имају кандидати који су активни или бивши студенти Академије.

У случају да два или више кандидата испуњавају истоветне услове по напред наведеном критеријуму предност имају кандидати са вишом просечном оценом студирања оствареном до момента подношења пријаве. Просечна оцена се утврђује на основу уверења о положеним испитима које кандидати прилажу уз пријаву за упис.

У случају да два или више кандидата испуњавају истоветне услове по напред наведеним критеријумима предност имају кандидати са мањим бројем година студирања. Под годинама студирања подразумевају се укупне године студирања од завршетка средње школе до подношења захтева за упис без полагања пријемног испита.

III. Статус кандидата који се уписују

Лица која се уписују по овом основу могу да буду уписана само у статусу самофинансирајућих студената.

IV. Подношење пријава

Пријаве за упис, са прилозима, подносе се студентској служби радним даном у времену од 11:00 до 13:00 сати. Пријаве се подносе од 06.09.2023. до 06.10.2023. године.

V. Потребна документација за пријаву

Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа:

 1. Попуњен захтев за прелаз,
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Уверење о положеним испитима са програмским садржајима и оствареним бројем ЕСПБ бодова за лица која су студирала/студирају по Закону о високом образовању (за преласке са других високошколских установа и доказ да именовани има статус студента на својој високошколској установи у претходној години студија),
 4. Уплату 3000,00 динара на жиро рачун (рачун број: 840-2115666-34, позив на број: S56)

VI. Преузимање решења

Решења се преузимају лично, уз подношење личне карте на увид, на шалтеру Студентске службе Одсека. Жалба на решење може се поднети Председнику Академије у року од три дана од пријема решења.

VII. Упис кандидата

Упис у Академију струковних студија Београд обавља се у року од 10 дана од дана уручења решења. Кандидат је дужан да лично дође на упис, са личном картом, због потписивања Уговора и потписивања пријема индекса.

Упис се врши на шалтерима студентских служби одсека уз подношење следећих докумената (оригинали):

 1. * Диплома и сва четири сведочанства средње школе
 2. * Извод из матичне књиге рођених (са холограмом или не старији од 6 месеци)
 3. * Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 4. * Лекарско уверење (не старије од 6 месеци)
 5. * Уплата за прву рату школарине, позив на број S56
 6. * Уплата за признавање испита према ценовнику, позив на број S56
 7. * Уплата у износу од 1100 динара за упис године и обавезно чланство у СКАС-у позив на број S56
 8. * Две фотографије димензија 3,5 x 4,5 цм
 9. * Фотокопија личне карте
 10. * Експертиза за струковне медицинске радиологе

Студентима који су на основне студије на вишим школама уписани до 10. септембра 2005. године, а истекао им је рок за завршетак студија у двоструком и троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, биће омогућен наставак студија по започетом наставном плану и програму у складу са одредбом члана 133. Статута Академије, одмах по доношењу измена Закона о високом образовању.

 

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (Zahtev za upis bez polaganja prijemnog ispita.pdf)Zahtev za upis bez polaganja prijemnog ispita.pdf 04.09.2023.14:48
Premium Joomla Templates