Обавештења - Основне струковне студије

Конкурс за доделу студентских стипендија и кредита за школску 2021/2022 годину

Обрасци назначени у Конкурсима штампани су у виду брошуре СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 2021/2022., која се може прибавити на следећим адресама:
– у Београду: ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД, Дечанска 6, телефон: 011/3235-378,
– у Нишу: ТП ХИЈЕРОГЛИФ, Вождова 90, телефон: 018/523-326,
– у Крагујевцу: Књижара МОСТ, Др Зорана Ђинђића 2, телефон: 034/305-715.
у књижарама СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА, ЗАВОДА ЗА УЏБЕНИКЕ

Предаја докумената за пријаву на конкурс за доделу студентских стипендија и кредита обављаће се од 18.10.2021. до 01.11.2021. између 11:00 и 13:00 часова у канцеларији шефа студентске службе. Уз наведена документа потребно је доставити и уплатницу на 500 динара са позивом на број s56, сврха уплате је "ток студија".

Пријем за студенте I године на Основним струковним студијама

Пријeм ће се релизивати у просторијама Одсека ВЗШ, уз поштовање свих епидемиолошких мера
и препорука. За број досијеа погледати списак студената из прилога.

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (Prijem studenata prve godine.pdf)Prijem studenata prve godine.pdf 27.09.2021.16:39
Учитај ову датотеку (СПИСАК СТУДЕНАТА.pdf)СПИСАК СТУДЕНАТА.pdf 30.09.2021.17:04

Конкурс за упис без полагања пријемног испита

На основне струковне студије може се без полагања пријемног испита уписати:

 1. 1. Студент који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на истом студијском програму друге високошколске установе струковних студија у Републици Србији;
 2. 2. Лице које има стечено високо образовање на струковним студијама првог степена, односно високо образовање стечено по Закону о вишој школи;
 3. 3. Лице коме је престао статус студента на одговарајућем студијском програму према Закону о високом образовању, ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова.

Лице које жели да оствари право уписа без полагања пријемног испита по основу Правилника о упису потребно је да студентској служби Одсека Висока здравствена школа, у периоду од 27.09.2021. до 01.10.2021. године између 11 и 13 часова поднесе следећа документа:

 • 1. Захтев за прелаз,
 • 2. Извод из матичне књиге рођених,
 • 3. Уверење о положеним испитима са програмским садржајима и оствареним бројем ЕСПБ бодова за лица која су студирала/студирају по Закону о високом образовању,
 • (за преласке са других високошколских установа и доказ да именовани има статус студента на својој високошколској установи у претходној години студија),
 • 4. Уплату 3000,00 динара на жиро рачун (рачун број: 840-2115666-34, позив на број: S51)

Студент подноси захтев за упис без полагања пријемног испита који разматра комисија за студије првог степена сваког студијског програма посебно, даје предлог Већу Одсека које доноси коначну одлуку. Услов за одобравање уписа је постојање кадровских, просторних и техничких могућности на одређеној години студија.

Студенти којима је одобрен упис без полагања пријемног испита имају обавезу да одслушају и положе сву разлику у наставном плану и програму и сходнo са тим уплате одговарајућу школарину на основу задужења ЕСПБ.

По признавању испита студенти којима је одобрен упис на одређену годину студија студијског програма основних струковних студија уписују се у статусу самофинансирајућег студента до завршетка студија.

Конкурс за упис у другу и трећу годину основних струковних студија, школска 2021/2022 година

  • Распоред активности око уписа у другу и трећу годину студија на основним струковним студијама:
  • -Излазак прелиминарне ранг листе - 22.09.2021. године.
 •  
  • -Приговор на ранг листу - 22. и 23.09.2021. године од 10:00 до 13:00 часова.
 •  
  • -Коначна ранг листа - 24.09.2021. године.
 •  
  • -Упис студената који су остварили од 48 до 60 ЕСПБ - 25.09.2021. до 12.10.2021. године према формираном распореду.
 •  
  • -Упис студената који су остварили од 37 до 47 ЕСПБ и студената који обнављају годину – 26.08.2021. – 12.10.2021.

Начин рангирања студената:

  • Kритеријум „Вредновање укупних година студирања“ се примењује на следећи начин:

  • 1. За упис у другу годину студија, вредности критеријума број остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма се умањују за 30% за сваку годину студирања преко једне школске године

  • 2. За упис у трећу годину студија, вредности критеријума број остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма се умањују за 30% за сваку годину студирања преко две школске године

  • 3. ЕСПБ бодови стечени признавањем испита положених у другој високошколској установи се не урачунавају приликом рангирања.

  • 4. Квота за проширење броја студената за упис на терет буџета у 2. и 3. годину студија не може бити већа од 10% у односу на претходну школску годину.

Прелиминарна ранг листа за упис у другу и трећу годину студија школске 2021/2022 године

Објављене су прелиминарне ранг листе за упис у другу и трећу годину студија школске 2021/2022 године. Приговор на исправност прелиминарних ранг листа може се поднети на шалтерима школе 22.09.2021. и 23.09.2021. од 11:00 до 13:00 часова. Коначне ранг листе биће објављене 24.09.2021. Клик за прелиминарне ранг листе

Oбавештење

Студенти који су стекли услов за упис године, а остварили од 37-47 ЕСПБ (не конкуришу за ранг листу), и студенти који поново уписују исту годину („обнова године“) у школској 2021/2022 години могу извршити упис до 27.09.2021 од 11 до 13 часова. Упис је могућ и после тог рока али ће тада бити обавезно поштовање заказаних термина који ће бити објављени.

Потребна документација (попуњена искључиво плавом хемијском оловком ћириличним писмом):

 1. 1. Индекс - фонд часова мора бити попуњен
 2. 2. Фотокопија комплетног индекса
 3. 3. 2 примерка обрасца ШВ 20 (преузимају се у фотокопирници) – оба примерка се обострано попуњавају (пример ШВ 20 најчешћа питања) и предају на шалтеру уз осталу документацију
 4. 4. Два Уговора о упису у школску 2021/2022 годину (преузимају се на шалтеру Школе)
 5. 5. Административни трошкови уписа године износе 1.000 динара и плаћају их сви студенти независно од статуса. Уплату извршити на жиро рачун школе 840-2115666-34, прималац Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а, са позивом на број S56. При упису предати оригиналну уплатницу
 6. 6. За студенте са статусом самофинансирања уплата прве рате школарине у износу од 21500 дин (24000 дин за струковне козметичаре естетичаре, 32500 за зубне протетичаре) - предати оригиналну уплатницу

Упис године је обавезан без обзира колико испита је остало до дипломирања (макар и само завршни рад)! Неуписивањем године губи се статус студента (Статут АССБ, члан 177., став 1. тачка 3.) Упис године се врши лично или давањем овлашћења за упис овереног код нотара.

Обавештење

Крајњи рок за предају документације за рангирање за буџет (студенти који су стекли од 48 до 60 ЕСПБ у школској 2020/2021 години) је закључно са 17.09.2021. Предаја документације не мора бити обављена лично.

Обавештење

Због погоршане епидемиолошке ситуације и све већег броја заражених студената и професора, достава документације за конкурс за рангирање не мора бити обављена лично. Документација мора бити комплетна и у потпуности исправно попуњена. Непотпуна документација неће бити прихваћена. Молимо студенте да упореде оцене из индекса и електронског индекса и пријаве свако неподударање.

Обавештење

Право на рангирање по конкурсу за ранг листу за буџет имају студенти који остваре између 48 и 60 ЕСПБ. Студенти који конкуришу за ранг листу за буџет а положили су све испите у школској 2020/2021 години потребно је да предају документацију за конкурс за рангирање до 13.09.2021. Потребна документација: индекс, копија индекса и два ШВ20 обрасца (преузимају се у копирници). ШВ20 обрасци се попуњавају обострано, плавом хемијском оловком ћириличним писмом, и оба се предају на шалтеру. У прилогу је пример са одговорима на најчешћа питања при попуњавању ШВ20 обрасца .

Студенти који имају још испита за полагање и користе октобарски испитни рок а конкуришу за рангирање (стекну између 48 и 60 ЕСПБ) дужни су да предају наведену документацију најкасније сутрадан у односу на последњи положени испит.

Студенти који су стекли услов за упис године, а остварили од 37-47 ЕСПБ, и студенти који поново уписују исту годину („обнова године“) у школској 2021/2022 години, документацију могу предати најкасније до 27.09.2021. године.

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (ШВ 20 најчешћа питања.pdf)ШВ 20 најчешћа питања.pdf 07.09.2021.14:18

Још чланака...

Premium Joomla Templates