Istorijat škole

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu (Viša medicinska škola u Beogradu)  osnovana je 17. januara 1958. godine, kao prva viša medicinska škola u Narodnoj Republici Srbiji. Škola je počela sa radom septembra iste godine, sa osnovnim zadatakom da obrazuje kadrove više stručne spreme za rad u zdravstveno-socijalnim ustanovama, za organizatore patronažne službe, za rad na zdravstvenom vaspitanju kao i za rad u higijenskoj službi i sanitarnoj inspekciji. U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu je visokoškolska ustanova osnovana od strane Vlade Republike Srbije i u državnom je vlasništvu, sa sedištem u Zemun, ul. Cara Dušana  broj 254.

Viša medicinska škola u Beogradu osnovana je 17. januara 1958. godine i počela je sa radom septembra iste godine. Tada je imala zadatak da obrazuje kadrove više stručne spreme za rad u zdravstveno-socijalnim ustanovama, za organizatore patronažne sližbe, za rad na zdravstvenom vaspitanju kao i za rad u higijenskoj službi i sanitarnoj inspekciji. Škola je imala dva perioda u svom radu, koji su se razlikovali po programu i uslovima prijema.

U prvom periodu koji je trajao do 1963. godine škola je bila internatskog tipa i školovanje je trajalo tri godine.

Na školovanje su primani samo kandidati ženskog pola, neudate i sa proverom fizičkog i psihičkog zdravlja. Kako je bila internatskog tipa, nije bilo moguće upisati veći broj studenata, pa je u ovom periodu bilo upisano 137 studenata, od kojih je diplomiralo 103. Tada je imala samo odsek viših medicinskih sestara i odsek viših sanitarnih tehničara.

Brz razvoj medicinske nauke, izdvajanje brojnih specijalizacija i subspecijalizacija, rezultirao je potrebom za školovanjem novih profila zdravstvenih radnika na višem nivou.

Tako se 1964. godine u Školi otvara odsek viših fizioterapeuta, 1965. godine i odsek viših radnih terapeuta. Školske 1973/74. godine upisani su prvi studenti na grupi viših ortotičko-protetičkih tehničara, a 1974/75. godine i prvi viši rendgen tehničari.

Školske 1987/88 godine se otvara odsek viših dijetetičara-nutricionista, 1990/91. je otvoren odsek viših zubnih tehničara-protetičara i 1995/96. godine smer viših medicinsko-laboratorijskih tehničara.

Smer viši estetičar-kozmetičar otvoren je školske 1999/2000. godine, a smer viša stomatološka sestra školske 2000/01.

Škola je sa radom otpočela u zgradi sadašnje srednje medicinske škole u Deligradskoj ulici 31, pa se preselila u ulicu Vojvode Milenka 33, zatim u ulicu Pante Srećkovica 2, da bi 1988. godine dobila svoju stalnu zgradu u ulici Cara Dušana 254. u Zemunu.

Od osnivanja, školom su rukovodili:

  • prof. dr sci. Andreja Delini, v.d. direktor od 1958-1961, i direktor od 1961-1967. godine
  • prof. dr sci. Živojin Zec, direktor od 1967-1969. i 1977-1979. godine
  • prof. dr sci. med. Branislav Negovanović, direktor od 1969-1977. godine
  • prof. Desanka Ðuranović, direktor od 1979-1984. godine
  • prof.mr sci. Miodrag Savović, direktor od 1984-1988. godine
  • prof. mr sci. Stojan Župac, direktor od 1988-1990. godine
  • prof. dr sci. Ðurica Matić, v.d. direktora od 1990-1994. godine,
  • prof. dr sci. med. Anđelka Lazarević, direktor od 1994.-2016. godine, i
  • prof. dr sci. med. Dejan Mitrašinović, direktor od 2016 - 2019. godine.
  • prof. dr sci. med. Divna Kekuš, direktor od 2019. godine do danas.
Premium Joomla Templates